2020

Roeddem wedi cynllunio digwyddiadau ar gyfer y flwyddyn i gyd, ond bu’n rhaid eu dileu, neu eu gohirio, nes y ceir cyngor gan y Llywodraeth ei bod hi’n ddiogel cynnal cyfarfodydd

grŵp a thripiau, a’n bod ni yn teimlo ei bod yn ddiogel i’r rhai sy’n cymryd rhan.

 

2019

Dydd Gwener,28 Chwefror   Noson Rhagarddangosfa yn yr Amgueddfa

 

Dydd Sadwrn, 1 Mawrth  Yr Amgueddfa yn ail-agor am dymor 2019

 

Dydd Mercher, 8 Mai  Taith yng Nglyndyfrdwy yng nghwmni Dilwyn a Mary Jones, cyn pryd o fwyd yn y ‘Berwyn Arms’

 

Dydd Mercher, 5 Mehefin  Ymweld ag Ysbyty Ifan ar gyfer sgwrs gan Feistres y Gwisgoedd yn Yr Orsedd, Ela Jones

 

Dydd Mercher, 10 Gorffennaf  Taith yn Llanfihangel Glyn Myfyr yng Nghwmni Suryiah Evans, cyn pryd o fwyd yn y ‘Crown Inn’

 

Dydd Iau, 8 Awst  Ymweld â’r Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst, yng nghwmni Gwasanaethau Gwledig Sir Ddinbych, i hybu Corwen fel lle i ymweld ag ef

 

Dydd Mawrth, 10 Medi  7.00yh Hyfforddiant Cymorth Cyntaf i Wirfoddolwyr yr Amgueddfa

 

 

 

 

 

 

2018

Chwefror

Dydd Sadwrn, 10 Chwefror Taith i Gastell Bodelwyddan i weld yr Arddangosfa ar Ffosydd y Rhyfel Byd Cyntaf. Bydd amser hefyd i weld tu mewn i’r Castell a’r tir o’i gwmpas. Byddwn, hefyd, yn ymweld â beddau’r milwyr o Ganada a wasanaethodd yn y Rhyfel Byd Cyntaf, ac a gladdwyd ym mynwent Bodelwyddan. Byddwn yn gadael o’r tu allan i Amgueddfa Corwen am 9.00 y bore, naill ai mewn bws neu mewn ceir gan ddibynnu ar y nifer a fydd yn mynd, a dychwelyd i Gorwen erbyn tua 5.00 yr hwyr. Ni chodir tâl, ond gwerthfawrogir cyfraniadau, a bydd angen talu am fwyd. Nifer cyfyngedig a gaiff fynd, felly gofynnwn ichi gysylltu ar y dudalen ‘Cysylltu’ cyn gynted ag sy’n bosibl os oes gennych ddiddordeb.   Dyddiau Sadwrn a Sul 24 a 25 Chwefror, 11.00 y bore i 5.00 yr hwyr Ail-agorir Amgueddfa Corwen gyda Phenwythnos Agored Ysblennydd yn llawn arddangosfeydd a digwyddiadau sy’n seiliedig ar y Rhyfel Byd Cyntaf. Dewch i weld gwersyll y fyddin a phrofi’r bwyd a fwytaent. Dysgwch am yr arfau a ddefnyddient a’r gwisgoedd milwrol. Bydd gennym, hefyd, ein Harddangosfa o sut y cynorthwyodd Corwen a’r pentrefi ymdrechion y rhyfel, a’n Llyfrau Coffa i’r 144 dyn ac 1 ddynes a restrir ar Gofebion Rhyfel Edeyrnion. Mae’r Amgueddfa hefyd, yn dathlu safle o Harddwch Naturiol Eithriadol Ardal Dyffryn Dyfrdwy, gyda gwaith hardd y cynllunydd gwydr lliw enwog, Alf Fisher, a arddangosir yn ffenestri ein capel prydferth. Byddant yn rhyfeddol.  

Ebrill

Dydd Iau, 12 Ebrill, am 7.00 yr hwyr yn Amgueddfa Corwen, ceir sgwrs ar y Rhyfel Byd Cyntaf gan Simon Jarman, arbenigwr ar y Rhyfel Byd Cyntaf. Estynnir croeso i bawb. Nid oes tâl mynediad, ond croesewir cyfraniadau i’r Amgueddfa.  

Mai

Dydd Iau, 10 Mai. Bydd gwirfoddolwyr yr Amgueddfa yn mynd i Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig yng Nghastell Caernarfon, i gael eu tywys o amgylch. Gobeithiwn ddysgu mwy am y nifer o ddynion o Edeyrnion a ymunodd â’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig yn y Rhyfel Byd Cyntaf.  

Awst

  Dyddiau Sul a Llun, 26 a 27 Awst, 10.00yb. i 5.00y p. Trefnir Penwythnos ar y Rhyfel Byd Cyntaf a fydd yn llawn o arddangosfeydd a gweithgareddau yn seiliedig ar y Rhyfel Byd Cyntaf.  Dewch i weld gwersyll y fyddin, a phrofi’r bwyd a fwytâi’r milwyr.  Dysgwch am yr arfau a ddefnyddient, a’u gwisg swyddogol.  Cewch weld gwlan yn cael ei nyddu i wau hosanau i’r milwyr yn y gad.  Bydd gennym, hefyd, Arddangosfa ar sut y cynorthwyodd Corwen a’r pentrefi cyfagos gydag ymdrechion y rhyfel, a’n Llyfrau Coffa i’r 144 dyn ac 1 ddynes a enwir ar y Cofebion Rhyfel yn Edeyrnion.                          

 

 

 

2017

Chwefror

Dydd Sadwrn, 18 Chwefror

Amgueddfa Corwen yn ail-agor i’r cyhoedd o 10.30am i 3.30pm.  Mynediad am ddim.

Dydd Sadwrn, 25 Chwefror

Diwrnod Agored Corwen, i’r gymuned leol.  Dewch i weld ein harddangosfeydd cyffrous newydd!Ar agor 10.30am i 7.00pm.  Mynediad am ddim.  Lluniaeth ar gael.                      

 

 2016

Chwefror

Dydd Iau, Chwefror 18fed am 7.00 yr hwyr yn Amgeuddfa Corwen.  Sgwrs gan Lindsay Watkins ar ‘Hanes yr Ymfudwyr Cymreig I Batagonia.’  Mae croeso i bawb.

Mai

Dydd Iau, Mai 19eg am 7.00 yr hwyr yn Amgeuddfa Corwen.  Rhan 2 o sgwrs Lindsay Watkins ar ‘Hanes yr Ymfudwyr Cymreig i Batagonia o 1875 hyd heddiw.’  Mae croeso i bawb.

Gorffennaf

Dydd Iau, Gorffennaf 21ain. Ymweliad a Chwarel Lechi Corris a fydd yn cynnwys dwy awr o daith gyda thywysydd, y tu mewn i’r chwarel.  Cost y cyfan ydy £21 y pen ac mae hyn yn cynnwys cludiant i ac o Gorris, gan adael Corwen tua 8.40 y bore (hyn i’w gadarnhau).  Gofynnwyd i’r tywysydd siarad am y tebygrwydd rhwng y chwarel yng Nghorris a Chwarel Moelfferna, ger Corwen.  Archebwch le yn fuan rhag cael eich siomi, gan mai dim ond nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael.  Dylech gynnwys eich taliad gyda’ch archeb.  (Anfonwch e-bost yn gyntaf o’r Tudalen Cysylltu.)Mae cyfle hefyd, yn ddewisol, i gael taith dywys o amgylch pentref Corris ac Amgueddfa Rheilffordd y Chwarel am gyfraniad o £2.  Gallwch ddewis cael cinio (nid yw hynny o fewn y pris) a fydd ar gael yng nghaffi Chwarel Corris neu dowch a phecyn bwyd gyda chi.

Awst

Dydd Iau, Awst 18fed Ymweliad a Charchar Rhuthun, yn gadael Corwen am 5.30 yr hwyr.  Bydd taith dywys am 1.25 awr am bris o £4 y pen.  Gofynnwyd i’r Tywysydd siarad am breswylwyr o ardal Edeyrnion.  Yn dilyn y daith dywys bydd cyfle i chi gael pryd o fwyd (hyn yn ddewisol) mewn bwyty yn Rhuthun (hyn i’w drefnu).  Archebwch ymlaen llaw trwy anfon e-bost o’r Tudalen Cysylltu.

Tachwedd

Dydd Iau, Tachwedd 17eg am 7.00 yr hwyr yn Amgeuddfa Corwen Ein cyfarfod blynyddol ac fe ddilynir hyn gan sgwrs Fiona Gale, Archeolegydd y Sir, dan y teitl ‘Darganfyddiadau Archeolegol Lleol, eu Harwyddocad a’u Lleoliad ar hyn o bryd’.  Cyplysir hyn gyda’r bwriad efaillai o ddod a’r creiriau hyn yn ol i Amgueddfa Corwen.  Mae croeso i bawb.

Rhagfyr

Dydd Iau, Rhagfyr 15fed Cinio Nadolig yng Ngwesty’r Crown, Corwen am 7.00 yr hwyr.  Y gost i’w gadarnhau.  Mae croeso i bawb.  Dangoswch eich diddordeb trwy e-bost o’r Tudalen Cysylltu, os gwelwch yn dda.              

2015

 

Ionawr

Dydd Iau Ionawr 22 am 7.00 pm ym Mhafiliwn Chwaraeon Corwen.  Sgwrs gan Idris Evans o Langollen am ‘Drysorau Afon Dyfrdwy.’ Bydd hon yn noson hwyliog iawn! Am ddim i aelodau Cân Edeyrnion a £2 i bawb arall

Chwefror

Dydd Iau 19 Chwefror am 7.00 pm yng Nghapel Coch, Corwen. (wrth ymyl Bargain Booze). Sgwrs gan David Shiel, Gwasanaethau Cefn Gwlad Sir Ddinbych ar “Dyffryn Dyfrdwy – Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol”, gyda fideo o Ddyffryn Dyfrdwy a gymerwyd o’r trên ac yn cael eu dangos i’r cyhoedd am y tro cyntaf. Gweler hefyd sut Amgueddfa Corwen yn ei flaen. Ebrill

Mai

Mehefin

Gorffennaf

Awst

Dydd Iau 20 Awst. Ymweld â Pharc Gwledig Loggerheads gyda thaith dywys gan Fiona Gale, Archeolegydd y Sir. Gadael Corwen am 1.00 pm. Am ddim i aelodau Cân Edeyrnion a £2 i bawb arall. Bydd tâl am luniaeth a chludiant bws. Am fanylion pellach ac i gofrestru eich diddordeb, e-bostiwch Lindsay am info@canedeyrnion.org.uk neu ffoniwch 01490 412524.

Medi

Dydd Iau 16 Gorffennaf am 7.00 pm yn Amgueddfa Corwen (wrth ymyl Bargain Booze ar yr A5), sgwrs gan Dr Kevin Mason, curadur Ymddiriedolaeth Castell Bodelwyddan, ar hanes y castell a’i gynnwys, ei gysylltiadau â’r Oriel Bortreadau Genedlaethol a Gwersyll Cinmel Bae o’r Rhyfel Byd 1af. Am ddim i aelodau Cân Edeyrnion a £2 i bawb arall.

Hydref

Tachwedd

Dydd Iau 19 Tachwedd am 7.00 pm yn Amgueddfa Corwen (wrth ymyl Bargain Booze ar yr A5) CCB ddilyn gan sgwrs gan Sue Fielding o Gomisiwn Brenhinol ar hanes y Gapeli Cymraeg. Am ddim i aelodau Cân Edeyrnion a £2 i bawb arall.

Rhagfyr

Dydd Iau 17 Rhagfyr am 7.00 pm. Cinio Nadolig yn Reliance House Corwen. Am fanylion pellach ac i gofrestru eich diddordeb, e-bostiwch Lindsay am info@canedeyrnion.org.uk neu ffoniwch 01490 412524.