News | Newyddion
We are still busy!

Rydym yn parhau’n brysur!

Er nad yw’r Amgueddfa ar agor i ymwelwyr, mae gwirfoddolwyr yn dal i weithio gartref yn ymchwilio i bynciau o ddiddordeb lleol, gan gynnwys y chwareli llechi, a hanes tafarndai Corwen a phentrefi Edeyrnion. Pe bai gennych ddiddordeb mewn cynorthwyo, neu fod gennych unrhyw syniad am ymchwil pellach ar Gorwen more | mwy …

Schools Painting Competition

Cystadleuaeth Beintio I Ysgolion

Yn gynharach eleni trefnodd Amgueddfa Corwen Gystadleuaeth Beintio i Ysgolion Lleol yn Edeyrnion, a hynny gyda chymorth Ardal o Brydferthwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, drwy’r Cynllun Tirweddau Pictiwrésg. Cymerwyd rhan gan ddisgyblion Ysgol Caer Drewyn ac Ysgol Carrog, more | mwy …

Canlyniadau Coronavirus

Er mwyn ufuddhau i ganllawiau diweddaraf y Llywodraeth rydym yn cau'r Amgueddfa ar unwaith.  Ymddiheurwn am eich siomi, ond byddwn yn adolygu'r sefyllfa phob ychydig fisoedd wedi hynny, a chadw'n gwefan yn gyfoes. 

more | mwy …
Corwen Museum Open Weekend  Saturday 29th February and Sunday 1st March

Amgueddfa Corwen Penwythnos Agored 29 Chwefror a 1 Mawrth 11.00yb i 4.00yp

Mae Amgueddfa Corwen yn falch cyhoeddi y bydd Penwythnos Agored yn yr Amgueddfa ddydd Sadwrn, 29 Chwefror, a dydd Sul, 1 Mawrth, rhwng 11.00yb a 4.00yp. Caiff ymwelwyr gyfle i weld y ddwy arddangosfa gyffrous newydd: ‘Artistiaid ac Awduron â chysylltiad ag Edeyrnion’ a ‘Faciwîs yng Nghorwen yn ystod yr more | mwy …

Dyddiadau i’’ch dyddiadur

Dydd Iau, 13 Chwefror 2020 6.30yh. Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, yn cael ei ddilyn gan sgwrs gan Paul Davies ar Thomas Pennant a’i deithiau trwy Gymru. Croeso cynnes i bawb. Onid ydych yn aelod ni allwch siarad na phleidleisio yn y Cyfarfod Cyffredinol, ond pam nad ymunwch chi? £6 yn unig more | mwy …

Museum Christmas Dinner 2019

more | mwy …
Come and see our display of bardic chairs.

Dewch i weld ein harddangosfa o gadeiriau Eisteddfodol.

Dangoswn gadeiriau o Eisteddfodau Cadeiriol Corwen 1902 a 1926, ac o Eisteddfod Powys 1936 a gynhaliwyd yng Nghorwen. Mewn cyferbyniad, mae gennym, hefyd, o'r Eisteddfod Genedlaethol a gynhaliwyd yn Y Bala yn 2009, gadair nad enillwyd gan na theimlwyd bod safon y farddoniaeth yn y gystadleuaeth yn ddigon uchel. Gwnaed more | mwy …

Come and see the past! Anderson Shelter in Corwen Museum!

Dewch i weld y gorffennol! Lloches Anderson yn Amgueddfa Corwen!

Byddwn yn nodi dechrau’r Ail Ryfel Byd ym 1939, 1 Medi eleni. Yma, yng ngogledd Cymru roedd yn fore braf, heulog, ond byddai’r dyfodol ymhell o fod yn heulog. Byddai’n rhaid i bobl yn aml guddio rhag y bomiau, a hynny mewn llochesau tanddaearol a adeiladwyd yn arbennig i’r pwrpas. more | mwy …

Trips made by our volunteers

Teithiau a wnaed gan ein gwirfoddolwyr

17 Gorffennaf 2018       Aeth ein taith 17 Gorffennaf â ni i Yr Ysgwrn, Trawsfynydd, cartref y bardd Hedd Wyn.  Mae hwn yn le arbennig, ac fe’n cyffyrddwyd wrth edrych ar y ‘Gadair Ddu’, y Gadair a enillodd Hedd Wyn yn Eisteddfod Genedlaethol more | mwy …

Taith o gwmpas Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig

Cafodd gwirfoddolwyr Amgueddfa Corwen daith ardderchog, ddydd Iau, 19 Mai 2018, i Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig yng Nghaernarfon.  Bu’n gwirfoddolwyr yn ymchwilio i’r dynion a goffeir ar Gofebau’r Rhyfel Byd Cyntaf yn Edeyrnion, ac roedd nifer ohonynt yn Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig.  more | mwy …

Mae Amgueddfa Corwen yn cydnabod y gefnogaeth, ar ffurf nawdd a chymorth gwirfoddol, oddi wrth y busnesau lleol :-

Haircare,

Nisa Local,

Yum Yums Cafe

Vintage Home Styles,

Pethau Tlws

Glaves Roberts Roofing

Corwen Manor

Ruth Lee Ltd

Bala Rotary Club

more | mwy …
Museum Opening Hours for 2019

Oriau Agor yr Amgueddfa am 2019

  Bydd yr Amgueddfa ar agor eleni o 11.00 y bore i 4.00 y prynhawn, ddyddiau Llun, Mawrth, Mercher, Gwener, Sadwrn a Sul. Rydym ar gau ddyddiau Mawrth ac Iau.

more | mwy …
<>